Bengt Dahlgren Göteborg AB

Vårt åtagande

Bengt Dahlgren AB är teknikkonsulter med fokus på hållbart samhällsbyggande. Ett av våra hållbarhetsmål är att till 2025 minska klimatpåverkan från materialen i installationsprojekt med 25 procent. Motsvarande mål till 2030 är en halvering. Detta görs initialt genom att börja beräkna klimatpåverkan från projekteringen och att göra medvetna val vad gäller materialens klimatpåverkan.

Ett annat av Bengt Dahlgrens hållbarhetsmål är att halvera sina utsläpp av växthusgaser från sina egna transporter samt byggnads- och fastighetsenergi samt att ha en klimatneutral verksamhet till 2025. Detta görs bland annat genom att undvika flygresor, endast köpa in klimatbonusbilar samt att ha sitt kontor i en byggnad certifierad med Miljöbyggnad Guld. Dessutom är all inköpt energi Bra Miljöval och en årlig klimatkompensering för den klimatpåverkan som uppstår görs årligen för att bevara hotad skog i Tanzania.