Bengt Dahlgren Göteborg AB

Vårt åtagande

Bengt Dahlgren AB är teknikkonsulter med fokus på hållbart samhällsbyggande. Ett av våra hållbarhetsmål är att till 2025 minska klimatpåverkan från materialen i installationsprojekt med 25 procent. Motsvarande mål till 2030 är en halvering. Detta görs initialt genom att börja beräkna klimatpåverkan från projekteringen och att göra medvetna val vad gäller materialens klimatpåverkan.

Ett annat av Bengt Dahlgrens hållbarhetsmål är att halvera sina utsläpp av växthusgaser från sina egna transporter samt byggnads- och fastighetsenergi samt att ha en klimatneutral verksamhet till 2025. Detta görs bland annat genom att undvika flygresor, endast köpa in klimatbonusbilar samt att ha sitt kontor i en byggnad certifierad med Miljöbyggnad Guld. Dessutom är all inköpt energi Bra Miljöval och en årlig klimatkompensering för den klimatpåverkan som uppstår görs årligen för att bevara hotad skog i Tanzania.

 

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

4. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

13. Vi ska minska klimatpåverkan från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

24. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges solutmaning.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.