Göteborgs Stad

Vårt åtagande

Göteborgs Stads klimatmål är att Göteborgs klimatavtryck är nära noll. Målåret är 2030. Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030.

Göteborgs Stad ska genom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 arbeta för att:

 • Agera som föregångare
 • Skapa förutsättningar för att leva hållbart
 • Driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi
 • Arbeta strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
 • Driva på utvecklingen för hållbart byggande
 • Planera för en grön och robust stad
 • Driva på utvecklingen av hållbara transporter

Våra delmål är:

 • Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor. För att nå målet ska de fossildrivna produktionsanläggningarna avvecklas eller konverteras till att använda förnybara bränslen senast år 2025.
 • Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter. Delmålet innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020.
 • Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler. Delmålet innebär att primärenergianvändningen ska minska med minst 30 procent per invånare till 2030 jämfört med 2010.
 • Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp. Delmålet innebär att utsläppen av växthusgaser från stadens inköp ur ett livscykelperspektiv ska minska med cirka 30 procent för livsmedel och med minst 90 procent för övriga inköp samt för byggnader och anläggningar.

 

Kommunernas klimatlöften

Göteborgs Stad har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Göteborgs Stad uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 2.