Göteborgs Stad

Vårt åtagande

Göteborgs Stads övergripande klimatmål är att Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Målet avser Göteborgs utsläpp både från konsumtion och från produktion.

Göteborgs Stad ska genom Klimatstrategiskt program för Göteborg arbeta för:

Klimatsmarta göteborgare

 • Ha kunskap och visa handlingskraft
 • Stödja göteborgarna till att minska sin klimatpåverkan
 • Utbilda en ny generation klimatsmarta göteborgare

Resurseffektiv samhällsplanering

 • Planera för ett energi- och transporteffektivt samhälle
 • Bidra till en klimatsmart regionförstoring

Effektiv energianvändning och omställning till förnybart

 • Öka resurseffektiviteten i fjärrvärmen
 • Energieffektivisera Göteborgs kommunala fastighetsbestånd
 • Energieffektivisera Göteborgs privata fastighetsbestånd
 • Driva på energieffektivisering inom industrin
 • Fortsätta satsa på fjärrkyla
 • Vidareutveckla storskalig produktion av förnybar el
 • Främja och underlätta småskalig produktion av förnybar el
 • Leda biogasutvecklingen

Minskad klimatbelastning från resor och transporter

 • Prioritera och satsa på färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik
 • Verka för en mer energieffektiv fordonspark och främja användning av drivmedel med låg klimatpåverkan
 • Använda och utveckla styrmedel för att minska biltrafiken
 • Vara världsledande på klimatsmart godshantering
 • Minska klimatpåverkan från byggnation, drift och underhåll av infrastruktur
 • Underlätta och uppmuntra sjöfart som är energieffektiv och fossilfri

Klimatmedveten konsumtion

 • Minska klimatpåverkan från mat i våra verksamheter
 • Minska våra inköp av resurskrävande varor
 • Förebygga avfall och främja återvinning
 • Satsa på hållbara aktiviteter
 • Främja alternativ till konsumtion av flygresor