Göteborgs Stad

Vårt åtagande

Göteborgs Stads klimatmål är att Göteborgs klimatavtryck är nära noll. Målåret är 2030. Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030.

Göteborgs Stad ska genom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 arbeta för att:

  • Agera som föregångare
  • Skapa förutsättningar för att leva hållbart
  • Driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi
  • Arbeta strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
  • Driva på utvecklingen för hållbart byggande
  • Planera för en grön och robust stad
  • Driva på utvecklingen av hållbara transporter

 

Kommunernas klimatlöften

Göteborgs Stad har antagit 12 av Kommunernas klimatlöften
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Göteborgs Stad har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 2, 6, 14 och 17.