Göteborgs stift

Vårt åtagande

Göteborgs stift arbetar utifrån Svenska kyrkans nationella Färdplan för klimatet. Detta innebär att vi verkar både för att minska våra egna klimatutsläpp men också att vi ska hjälpa våra pastorat och församlingar att nå klimatneutralitet till år 2030. Huvuddelen av utsläppsminskningarna ska ske genom egna insatser och bara en mindre del får klimatkompenseras. Vi arbetar därmed för att minst 90 % av stiftets församlingar och pastorat ska ha fossilfria energiavtal vid utgången av 2021 och att eldningsolja och fossil naturgas då i princip ska vara utfasade.

De största utsläppen från kyrkans egen verksamhet handlar om energi och uppvärmning av byggnader, konsumtion samt resor. En annan viktig aspekt är vår möjlighet att nå människor och få till en attitydförändring såväl för den enskilde som i samhället. Alla dessa aspekter arbetar Göteborgs stift aktivt med både för egen del och stöttande mot församlingar och pastorat.

För stiftskansliets del kommer de närmaste årens arbete främst att fokusera på att få till en hållbar möteskultur som främjar mänskliga möten, såväl fysiska som digitala, och samtidigt minskade utsläpp. Stiftet vill även vara en katalysator i församlingarnas och medlemmars ambition att driva på klimatfrågan både nationellt och internationellt och möjliggöra gränsöverskridande engagemang till exempel inför klimatmötet i Glasgow.

Ytterligare ett viktigt område som ligger kyrkan varmt om hjärtat är omsorgen om Guds hela skapelse och därför är allt arbete med att främja den biologiska mångfalden angeläget. Ett aktivt klimatarbete leder oftast till att synliggöra behovet av åtgärder som främjar denna mångfald. I praktiken sker dessa åtgärder främst på kyrkogårdarna, i odlarföreningar knutna till församlingar och inom skogsförvaltningen.