Göteborgs universitet

Vårt åtagande

Göteborgs universitet har signerat Klimatramverket och kommer därmed verka för att halvera organisationens klimatutsläpp till 2030 för att därefter verka för att uppnå klimatneutralitet. Sedan vintern 2021 deltar samtliga svenska universitet och högskolor och målsättningen är att de högre lärosätena ska bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

– Vi ska minska utsläppen från organisationens egna aktiviteter, vår direkta klimatpåverkan
– Vi ska bidra till att samhället uppnår sina mål genom att fortsätta utbilda, forska och samverka
– Vi ska kommunicera vårt klimatarbete i syfte att inspirera och sprida våra kunskaper till övriga samhällsaktörer

Göteborgs universitet har genomfört en klimatutredning där vi kunnat se tydligt vilken klimatbelastning olika delar av vår verksamhet har.
Rektor har beslutat att implementera en koldioxidbudget för universitetet och integrera denna i ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. För att stötta organisationen i arbetet har ett systemstöd utvecklats där vi kan följa organisationens utsläpp över tid; verktygets metodik kallas Multiregional environmental input-output analysis kompletterad med Livscykelanalys (LCA).

Med utgångspunkt i klimatutredningen och med hjälp av det utvecklade verktyget ska sedan åtgärder initieras inom samtliga områden där vår påverkan påvisats. Vi ska fokusera på åtgärder där klimatnyttan är stor och där vi kan få god effekt, samtidigt ska vi inte rygga för åtgärder som är långsiktiga och komplexa. Klimatet är en prioriterad framtidsfråga som kräver både initiativförmåga och uthållighet och som universitet är vi fullt medvetna om vår viktiga roll i detta.

Samtliga fakulteter, universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen (inklusive de nationella enheterna) har fått i uppdrag att reducera sina koldioxidutsläpp i två etapper, med minst:

  • 25 % till och med 2023-12-31 jämfört med basåret 2019.
  • 50 % till och med 2029-12-31 jämfört med basåret 2019

Vi kommer att implementera en koldioxidbudget för Göteborgs universitet och ett verktyg för att följa hur utsläppen kan minska enligt koldioxidbudgeten.