Göteborgs universitet

Vårt åtagande

Göteborgs universitet har signerat Klimatramverket och kommer därmed verka för att halvera organisationens klimatutsläpp till 2030 för att därefter verka för att uppnå klimatneutralitet. Tillsammans med övriga lärosäten som deltar är målsättningen att vi ska bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

– Vi ska minska utsläppen från organisationens egna aktiviteter, vår direkta klimatpåverkan
– Vi ska bidra till att samhället uppnår sina mål genom att fortsätta utbilda, forska och samverka
– Vi ska kommunicera vårt klimatarbete i syfte att inspirera och sprida våra kunskaper till övriga samhällsaktörer

Vi ska genomföra en gedigen klimatutredning där vi kan se tydligt vilken klimatbelastning vår verksamhet har. Med utgångspunkt från denna klimatutredning ska sedan åtgärder initieras inom samtliga områden där vår påverkan påvisats. Vi ska fokusera på åtgärder där klimatnyttan är stor och där vi kan få god effekt, samtidigt ska vi inte rygga för åtgärder som är långsiktiga och komplexa. Klimatet är en prioriterad framtidsfråga som kräver både initiativförmåga och uthållighet och som universitet är vi fullt medvetna om vår viktiga roll i detta.

Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med 25 procent under 2021 jämfört med 2019.