Herrljunga kommun

Vårt åtagande

Herrljunga kommun ska verka för

  • Minskade utsläpp av koldioxid.
  • Effektiv användning av energi och bränslen.

Exempel på effektmål

  •  Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan. Planen ska behandla gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och minska klimatpåverkningar.
  • Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter.
  • Kollektivtrafiken ska vara effektiv och lättillgänglig.
  • Bilpoler för både kommun och företag ska utredas.
  • Samtliga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen.
  • Användningen av arbetsfordon ska hållas effektiva.

 

Kommunernas klimatlöften

Herrljunga kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.