Herrljunga kommun

Vårt åtagande

 

Herrljunga kommun ska verka för

  • Minskade utsläpp av koldioxid.
  • Effektiv användning av energi och bränslen.

 

Exempel på effektmål

  •  Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan. Planen ska behandla gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och minska klimatpåverkningar.
  • Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter.
  • Kollektivtrafiken ska vara effektiv och lättillgänglig.
  • Bilpoler för både kommun och företag ska utredas.
  • Samtliga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen.
  • Användningen av arbetsfordon ska hållas effektiva.

 

Kommunernas klimatlöften

Herrljunga kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
15. Vi bygger i trä
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
18. Vi har en koldioxidbudget
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Herrljunga kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöfte: 1