Högskolan i Borås

Vårt åtagande

Högskolan i Borås driver ett systematiskt arbete för hållbar utveckling och har ett certifierat miljöledningssystem. Genom forskning, utbildning och samverkan bidrar lärosätet till kunskapsutveckling, innovation och handlingskraft för minskad klimatpåverkan i Sverige och globalt, bland annat genom forskningsområdena resursåtervinning, textil och mode samt handel och IT som bidrar till omställningen till cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Lärosätet är anslutet till klimatramverket för universitet och högskolor.

Högskolans vision ’Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad’ är tydligt kopplad till Agenda 2030 och under 2021 tas nya mål för hållbar utveckling fram för att tydliggöra ambitioner bland annat inom klimatområdet.

För att minska direkt klimatpåverkan arbetar högskolan med tjänsteresor, fastigheter, campus och upphandling. Exempel är att inom samarbetsavtal för hållbar utveckling med fastighetsägarna planera för ytterligare minskad energianvändningen och därmed klimatpåverkan samt fortsatt minskning av utsläpp från tjänsteresor genom att ta vara på lärdomar och nya vanor som utvecklats under pandemin.