Mariestads kommun

Kommunernas klimatlöften

Mariestads kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.