ModC Networks AB

Vårt åtagande

Vi utvecklar gång- och cykelbanor i trä och bidrar därmed till minskade utsläpp från anläggningsbranschen, samt till ökad gång- och cykeltrafik.

Genom användning av livscykelanalyser och liknande hållbarhetsanalyser eftersträvar vi att vår produktion ska vara koldioxidneutral, och på sikt bidra till ett negativt koldioxidavtryck. Vi åtar oss att växa på ett koldioxidneutralt sätt, och utveckla våra produkter med miljövänlig inriktning vad gäller tex hållbart skogsbruk och påverkan från kemikalier. Vi strävar efter att tillverknings- och anläggningsarbetet i så stor utsträckning ska göras med el, och vi åtar oss att köpa en hel förnybar elmix. Vi åtar oss också att anta en policy för hållbart resande där miljövänliga transportmedel (tåg, gång och cykel, alternativt elbilar) prioriteras.

 

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

26. Vi ska återbruka byggmaterial och installationer i våra fastigheter.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.