ModC Networks AB

Vårt åtagande

Vi utvecklar gång- och cykelbanor i trä och bidrar därmed till minskade utsläpp från anläggningsbranschen, samt till ökad gång- och cykeltrafik.

Genom användning av livscykelanalyser och liknande hållbarhetsanalyser eftersträvar vi att vår produktion ska vara koldioxidneutral, och på sikt bidra till ett negativt koldioxidavtryck. Vi åtar oss att växa på ett koldioxidneutralt sätt, och utveckla våra produkter med miljövänlig inriktning vad gäller tex hållbart skogsbruk och påverkan från kemikalier. Vi strävar efter att tillverknings- och anläggningsarbetet i så stor utsträckning ska göras med el, och vi åtar oss att köpa en hel förnybar elmix. Vi åtar oss också att anta en policy för hållbart resande där miljövänliga transportmedel (tåg, gång och cykel, alternativt elbilar) prioriteras.