Mölndals kommun

Vårt åtagande

Mölndals stad ska bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling. Den globala uppvärmningen är den största utmaningen i vår tid. Med klimatsmarta lösningar för effektiv resursanvändning, cirkulär ekonomi och hållbara transporter närmar vi oss fossiloberoende.

I stadsplaneringen ger vi förutsättningar för ett hållbart resande. Kommunens egna bilar ska vara fossiloberoende senast år 2025. Vi verkar för klimatanpassade måltider och minskat matsvinn. Avfallsplanen syftar till avfallsförebyggande och cirkulära flöden.

Mölndals energi producerar helt fossilfri fjärrvärme och el. Vi producerar egen el med solcellsanläggningar och energieffektiviserar i stadens fastigheter. En ny energiplan för minskad klimatpåverkan arbetas fram under 2020-2021. Mölndals stad arbetar med koldioxidbudget för uppföljning och kommunikation om klimatarbetet.

 

Kommunernas klimatlöften

Mölndals kommun har antagit 9 av Kommunernas klimatlöften

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Mölndals stad har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 2, 6, 7, 9 och 17.