Mölndals kommun

Vårt åtagande

Mölndals stad ska bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling. Den globala uppvärmningen är den största utmaningen i vår tid. Med klimatsmarta lösningar för effektiv resursanvändning, cirkulär ekonomi och hållbara transporter närmar vi oss fossiloberoende.

I stadsplaneringen ger vi förutsättningar för ett hållbart resande. Kommunens egna bilar ska vara fossiloberoende senast år 2025. Vi verkar för klimatanpassade måltider och minskat matsvinn. Avfallsplanen syftar till avfallsförebyggande och cirkulära flöden.

Mölndals energi producerar helt fossilfri fjärrvärme och el. Vi producerar egen el med solcellsanläggningar och energieffektiviserar i stadens fastigheter. En ny energiplan för minskad klimatpåverkan arbetas fram under 2020-2021. Mölndals stad arbetar med koldioxidbudget för uppföljning och kommunikation om klimatarbetet.

 

Kommunernas klimatlöften

Mölndals kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.
30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.