Skara stift

Vårt åtagande

Svenska kyrkan har antagit en ”Färdplan för klimatet”. Det övergripande effektmålet är att Svenska kyrkan ska vara klimatneutralt år 2030, vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom Svenska kyrkans egen verksamhet samt andra insatser för omställning nationellt och globalt.

Skara stift verkar för att minska de egna klimatutsläppen och ger också stöd och hjälp till pastorat och församlingar att nå klimatneutralitet till år 2030. Ett sätt att göra det är genom att verka för Implementering av metoder för att mäta energi och C02-belastning.

Svenska kyrkan i Skara stift har många fastigheter. Prioriterat i arbetet är därför att se över energianvändning och fastighetsbehov. Skara stift vill också arbeta för att klimatfrågan ska få genomslag i stiftets och församlingarnas policys för resor och transporter. Skara stift har valt leasingbilar som drivs med gas och el.

Skara stift leder arbetet att tillsammans med andra stift genomföra en förstudie för att utreda förutsättningar för storskalig solelproduktion på kyrkans mark. Idén är att församlingar genom andelsägande finansierar byggandet av större solelanläggningar och sedan köper el motsvarande sin andel.

Ett annat projekt som Skara leder är ”klimatstigar”. Konceptet ska väcka engagemang, ge kunskap om enskilda människors del i klimatfrågorna och samtidigt ge hopp, handlingskraft, återhämtning och naturupplevelser utifrån kyrkans värdegrund om att ta ansvar för skapelsen. Ambitionen är att konceptet ska spridas till stift och församlingar i hela landet.

Skara stift kommer även att på andra sätt arbeta för attityd- och beteendeförändring genom arbete med värderingsfrågor bl.a. utifrån det biskopsbrev om klimatet som Svenska kyrkans biskopar skrivit.