Stena Metall AB

Vårt åtagande

Stena Metall-koncernen bidrar aktivt till utvecklingen av den cirkulära ekonomin, som är en viktig pusselbit i klimatomställningen. Nästan hälften av de globala koldioxidutsläppen härrör från utvinning och produktion av material och råvaror. Dessa utsläpp behöver adresseras genom en övergång till mer cirkulära värdekedjor där befintliga resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt. Stena Metall-koncernen verkar i nära samarbete med kunder och partners för att uppnå mer effektiv och smartare användning av resurser.

Utöver tjänster inom cirkularitet, återvinning och återanvändning, levererar vi även råvaror, stålprodukter, marina bränslen och aluminiumlegeringar till kunder över hela världen, och eftersträvar att utveckla lösningar med lägre klimatpåverkan. Våra produkter och tjänster skapar värde som gynnar alla – kunderna, deras kunder, miljön och samhället i stort. Vi arbetar även för att sänka våra interna utsläpp genom energieffektiviseringar och övergång till fossilfria energislag. För att förtydliga den ambitionen har Stena Recycling-bolagen, verksamma på sju marknader i Europa, även gjort ett åtagande att sätta ambitiösa klimatmål i enlighet med Science Based Targets kriterier.