Vårgårda kommun

Vårt åtagande

Vårgårda arbetar med alla fokusområden utifrån olika arbetssätt, framför allt genom Klimatplanering och Attraktiva samhällen.

Vårgårdas åtaganden är följande:

  • Kommunkoncernen har en fossiloberoende fordonspark år 2020.
  • För samhällsbetalda resor ska krav ställas på att fordonen ska drivas med gas.
  • Aktivt arbete med att verksamhetens resor och transporter blir mer miljö- och klimatsmarta.
  • Främja hållbart lantbruk genom mål om ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel (mätt i kronor) ska för år 2018 minst vara 31 % i den kommunala förvaltningen.
  • Aktivt arbete för ökad andel närproducerade och svenska livsmedel samt att livsmedelsinköpen kontinuerligt blir mer säsongs- och klimatanpassade.
  • Genom livsmedelsupphandling se till att endast svenskt färskt kött och chark erbjuds för inköp.
  • Hållbar samhällsplanering genom exempelvis beakta energieffektivitet vid all fysisk planering.
  • El till de kommunala verksamheterna ska endast komma från sol, vind och vatten.

Åtagandena är från beslut i kommunstyrelsen 2017-12-20 §285.

 

Kommunernas klimatlöften

Vårgårda kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.
30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.