Vårgårda kommun

Vårt åtagande

Vårgårda arbetar med alla fokusområden utifrån olika arbetssätt, framför allt genom Klimatplanering och Attraktiva samhällen.

Vårgårdas åtaganden är följande:

  • Kommunkoncernen har en fossiloberoende fordonspark år 2020.
  • För samhällsbetalda resor ska krav ställas på att fordonen ska drivas med gas.
  • Aktivt arbete med att verksamhetens resor och transporter blir mer miljö- och klimatsmarta.
  • Främja hållbart lantbruk genom mål om ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel (mätt i kronor) ska för år 2018 minst vara 31 % i den kommunala förvaltningen.
  • Aktivt arbete för ökad andel närproducerade och svenska livsmedel samt att livsmedelsinköpen kontinuerligt blir mer säsongs- och klimatanpassade.
  • Genom livsmedelsupphandling se till att endast svenskt färskt kött och chark erbjuds för inköp.
  • Hållbar samhällsplanering genom exempelvis beakta energieffektivitet vid all fysisk planering.
  • El till de kommunala verksamheterna ska endast komma från sol, vind och vatten.

Åtagandena är från beslut i kommunstyrelsen 2017-12-20 §285.

 

Kommunernas klimatlöften

Vårgårda kommun har antagit 11 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Vårgårda kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 3, 10, 12 och 17.