Västtrafik

Vårt åtagande

Vi på Västtrafik har mål om att minska koldioxidutsläppen med 80 procent till 2020 och 90 procent till 2035, vi har minskat med drygt 70 procent och ser samtidigt att den tidigare minskningstakten avstannat något. Vi har en miljö- och klimatplan med en tydlig plan över vilka åtgärder som krävs för de olika trafikslagen för att nå målen. En kraftfull elektrifiering inom stads och tätortstrafik är en förutsättning liksom biogas och flytande biodrivmedel med bra klimatprestanda. Beräkningar visar att målen nås till 2035 om ca 50 procent av busstrafiken utförs med elbussar och drygt 25 procent med biogas och cirka 25 procent med flytande biodrivmedel. För att lyckas nå målen krävs också samarbeten med andra aktörer tex kommuner, nätägare, energibolag mfl. Elektrifieringen  av kollektivtrafiken minskar inte bara koldioxidutsläppen utan även buller och hälsopåverkande utsläpp ör vilka det finns mål uppsatta i miljö- och klimatstrategin. Västtrafik har tillsammans med trafikföretagen drivit projekt för att implementera elbussar i befintliga trafikavtal och under 2019 kommer ett 60-tal elbussar att sättas i trafik.