Årsberättelse 2021

Nu har vi summerat vad som hänt inom ramen för Klimat 2030 under 2021. Den senaste utsläppsstatistiken visar att under perioden 1990–2019 har de totala utsläppen av växthusgaser i länet minskat med 17 procent. 2021 var första året med Västra Götalands koldioxidbudget på plats som visade att länets utsläpp skulle behöva minska med 16 procent under året. 2021 startade också Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning som årligen ska presentera en rapport där man rekommenderar vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Klimat 2030s största satsning under året har varit Kommunernas klimatlöften. Under 2021 jobbade 48 kommuner med att genomföra sammanlagt 326 klimatlöften. I slutet av året antog samtliga kommuner i Västra Götaland totalt 426 klimatlöften inför 2022.

Samordnarna inom Klimat 2030, som ansvarar för olika fokusområden och satsningar, har bland annat genomfört följande aktiviteter:

 • Samordnarna har genomfört flertalet av de 34 webbinarier som kommunerna erbjudits som stöd i genomförandet av antagna klimatlöften.
 • Stöd till kommunala fastighetsbolag om laddning och bilpoolsupphandling.
 • Samverkan med kommunalförbunden och deras medlemmar om hållbar transportplanering, drivmedel och fordon.
 • Stöd till enskilda organisationer och företag om resepolicyfrågor.
 • Podden ”På lantbrukets hållbarhetsfront” har lanserats i samarbete mellan Klimat 2030 och LRF. Målgrupp är personer inom lantbruksnäringen och syftet att lyfta klimatfrågan och goda exempel från branschen.
 • Inspel har gjorts till den statliga utredningen ”Ett fossilfritt jordbruk”. En workshop om fossilfria arbetsmaskiner i jordbruket har genomförts med deltagare från akademi, institut och näringsliv.
 • Innovationsarbete relaterat till återvinning av plast inom Kemi- och materialklustret. Workshop kring fossilfria och återvunna material, främst relaterat till byggbranschen.
 • Projektet F/ACT Movement har engagerat över 60 aktivister för hållbart mode med över 6600 följare på Instagram och samverkan med butiker.
 • Projektet Cirkulära kommuner handleder kommunala inköpare för cirkulära val inom mode och arbetskläder där ca 40 kommuner deltar, några även utanför Västra Götaland.
 • Guiden ”Bli en cirkulent” har tagits fram för konsumenter med tips på företag och organisationer som erbjuder cirkulära tjänster av sällanköpsvaror.
 • ”Byggutmaning” tema återbruk har genomförts och flera initiativ har kommit av samarbetet. Temat avslutades med en välbesökt resultatkonferens där flera aktörer kom överens om att fortsätta samarbetet och eventuellt kraftsamla gemensamt för att påverka den nationella nivån gällande försvårande hinder för ett ökat återbruk inom byggsektorn.

Sedan hösten 2021 samfinansierar också länets fyra kommunalförbund nya tjänster för delregionala klimatsamordnare ihop med Västra Götalandsregionen för att ytterligare kunna stötta insatser i delregionerna kring strategiskt klimatarbete.

Under året har Miljömålsberedningen tittat på frågan om ett nationellt mål för utsläpp från konsumtion, och Klimat 2030 har vid flertal tillfällen lyft västsvenska erfarenheter av ett regionalt konsumtionsmål. Bland annat genom ett öppet brev till riksdagsledamöter och ett seminarium på Frihamnsdagarna i Göteborg i september. Klimatrådet har även skrivit en debattartikel på temat som publicerades i Aktuell hållbarhet.

 

Läs mer i årsberättelse 2021 Klimat 2030