Kommunerna har minskat utsläppen motsvarande 17 900 villors elanvändning

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Det visar uppföljningen av satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag på konferensen Framtid Västra Götaland.

Uppföljning av löften 2022

Under 2022 genomför alla 49 kommuner i Västra Götaland klimatlöften som de antagit genom beslut i kommunstyrelsen. Uppföljningen visar att av de 426 klimatlöften som kommunerna antagit har ca 90 procent genomförts eller påbörjats. Totalt har 219 löften realiserats vilket ger beräknade utsläppsminskningar på drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Detta motsvarar ungefär 19 000 thailandsresor med flyg, 17 900 villors elanvändning under ett år, eller 7 100 varv runt jorden med en mellanstor dieselbil. För 2021 beräknades en minskning från genomförda löften på ca 31 100 ton CO2e.

Exempel på klimatlöften som många kommuner genomfört är energieffektiviseringar i sina fastigheter, installeringar av solenergi och att minska matsvinn i offentliga måltider.

– Det är fantastiskt att denna satsning minskat utsläppen såpass mycket. Det är ett viktigt steg för Västra Götalands klimatomställning där kommunerna agerar föregångare. Nu bjuds kommunerna in att anta nya löften med högre ambitionsnivå för genomförande fram till 2026, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Resultat – uppföljning av kommunernas klimatlöften 2022 (PDF)

Fortsättning på satsningen

Inför 2023 fortsätter Klimat 2030 att ge stöd i de löften som antagits men som kommunerna inte hunnit med under 2022.

Nästa år bjuds kommunerna återigen in för att anta nya klimatlöften. Efter att en utvärdering visat att kommunerna efterfrågar fleråriga, konkreta och välbeprövade åtgärder har nya klimatlöften formulerats med genomförande åren 2024 – 2026.

– Kommunernas klimatlöften ger möjlighet att öka takten i klimatarbetet och genomföra väl beprövade åtgärder som vi vet minskar klimatutsläppen. Kommunerna har en viktig roll att spela och engagemanget har varit stort under de två år satsningen pågått, säger landshövding Sten Tolgfors.

Bakgrund

Satsningen Kommunernas klimatlöften startade 2020 och är en del av kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer på våra webbplatser

Kommunernas klimatlöften | Klimat 2030

Framtid Västra Götaland – Klimatomställning för hållbar konkurrenskraft