Vår berättelse

delsjon.jpg

Från Paris till Västra Götaland

I Paris 2015 enades världens länder om ett klimatavtal. Redan 2009 enades vi här i Västra Götaland om vårt mål till 2030. Då antog regionfullmäktige en klimatstrategi för Västra Götaland, med målet att bli en fossiloberoende region år 2030. Omkring 70 västsvenska aktörer anslöt sig till klimatstrategin, däribland de flesta kommunerna i länet.

I Västra Götaland har vi lång erfarenhet av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Vi är vana att samarbeta mellan olika samhällssektorer. Västra Götalands övergripande vision är det goda livet och då är omställningen till ett klimatsmart samhälle med fler gröna jobb, bättre livskvalité och hälsa en självklar del i att nå den visionen.


Ambitiösa klimatmål

2015 preciserades målet om en fossiloberoende region med regionala tilläggsmål till de nationella miljömålen. Dessa beslutades av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen:

  • Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå.
  • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.


Bred dialogprocess resulterade i en tydlig plan

Utsläppen i Västra Götaland har minskat sedan 2009, men inte i tillräcklig snabb takt för att nå våra klimatmål. 2014 gav regionfullmäktige i uppdrag att beskriva vägen för hur målet om ett fossiloberoende Västra Götaland ska kunna nås. Detta sammanföll med Länsstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram en regional åtgärdsplan för minskad klimatpåverkan.

Sedan 2015 arbetar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen i ett nära samarbete kring klimatfrågan. Tillsammans har vi lett ett omfattande förankring- och analysarbete för att identifiera utmaningarna och ta fram en plan för hur vi ska nå vårt klimatmål. Ett faktaunderlag med 15 klimatutmaningar för Västra Götaland lade grunden för arbetet. Vi frågade även unga hur ett gott liv i ett fossiloberoende samhälle skulle kunna se ut i framtiden.

Hösten 2015 genomfördes en dialogprocess med forskare, företagare, kommunanställda och föreningsaktiva. Resultatet blev 80 konkreta och kreativa förslag till hur vi kan ställa om till ett klimatsmart samhälle. Förslagen analyserades och resulterade i förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”.  Efter en remissrunda antog regionfullmäktige och Länsledningen det slutgiltiga förslaget i september 2017.

Dokumentet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval”


Kraftsamlingen genomför flera klimatinitiativ

I oktober 2017 lanseras kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” (kallad Klimat 2030), vilket blev startskottet för att omsätta planen ”Strategiska vägval” till verklighet.

Sedan 2017 är en viktig del i genomförandet av kraftsamlingen samordnarna inom Klimat 2030:s fyra fokusområden. Samordnarna, med hemvist på något av länets forskningsinstitut eller Science Parks, ger expertstöd till kommuner, företag och andra organisationer i länet. Sedan 2020 finns också delregionala samordnare på de fyra kommunalförbunden för att ge ett nära stöd till länets 49 kommuner.

Med Klimat 2030:s samordnare har det blivit möjligt att ha ett omfattande stödprogram för aktörer, inte minst inom Klimat 2030:s största initiativ Kommunernas klimatlöften som sedan 2021 erbjuder möjligheten att anta konkreta klimatåtgärder efter beslut i kommunstyrelsen. Alla länets kommuner har deltagit i initiativet och därmed fått stöd för att kraftigt minska sin klimatpåverkan. Ytterligare exempel på genomförandet av Klimat 2030 är ett liknande initiativ riktat till små och medelstora företag – Klimatlöftet företag.

 

Regionalt ledarskap för klimatomställningen

Sedan 2017 har Klimat 2030 också samlat västsvenska ledare för att ta ett regionalt ledarskap i klimatomställningen. Åren 2017-2021 fanns Klimatråd Västra Götaland med ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Sedan 2022 finns Rådet för industriomställning Västra Götaland med fokus på omställningen av industrisektorn som står inför stora klimatutmaningar i länet. Rådet samlar nyckelaktörer inom den gröna industriomställningen, däribland flera stora industriföretag. Syftet är att påskynda klimatomställningen och stärka konkurrenskraften i länet genom gemensamma bedömningar av utmaningarna och agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet leds av regionstyrelsens ordförande och landshövdingen i Västra Götaland.