Vår berättelse

delsjon.jpg

Från Paris till Västra Götaland

I Paris 2015 enades världens länder om ett klimatavtal. Redan 2009 enades vi här i Västra Götaland om vårt mål till 2030. Då antog regionfullmäktige en klimatstrategi för Västra Götaland, med målet att bli en fossiloberoende region år 2030. Omkring västsvenska 70 aktörer anslöt sig till klimatstrategin, däribland många kommuner, företag, högskolor och organisationer.

I Västra Götaland har vi långa erfarenhet av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Vi är vana att samarbeta mellan olika samhällssektorer. Att gå före och ta en ledande roll i omställningen handlar om att sätta Västra Götaland på kartan som inspirerande grogrund för nya klimatsmarta lösningar. Västra Götalands övergripande vision är det goda livet och omställningen till ett klimatsmart samhälle med fler gröna jobb, ökad livskvalité och bättre hälsa som resultat är en självklar del i att nå den visionen.


Ambitiösa klimatmål

2015 preciserades målet om en fossiloberoende region med regionala tilläggsmål till de nationella miljömålen. Dessa beslutades av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen:

  • Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå.
  • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.


Bred dialogprocess resulterade i en tydlig plan

Utsläppen i Västra Götaland har minskat sedan 2009, men inte i tillräcklig snabb takt för att prognosen ska vara att vi når våra klimatmål. 2014 gav regionfullmäktige miljönämnden i uppdrag att beskriva vägen för hur målet om ett fossiloberoende Västra Götaland ska kunna nås. Detta sammanföll med Länsstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram en regional åtgärdsplan för minskad klimatpåverkan.

Sedan 2015 arbetar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen i ett nära samarbete kring klimatfrågan. Tillsammans har vi lett ett omfattande förankring- och analysarbete för att identifiera utmaningarna och ta fram en plan för hur vi ska nå vårt klimatmål. Ett faktaunderlag med 15 klimatutmaningar för Västra Götaland lade grunden för arbetet. Vi frågade även unga mellan 20 och 30 år hur de ser på framtiden och hur ett gott liv i ett fossiloberoende samhälle skulle kunna se ut för dem.

Hösten 2015 genomfördes en dialogprocess med forskare, företagare, kommunanställda och föreningsaktiva. Resultatet blev 80 konkreta och kreativa förslag till hur vi kan ställa om till ett klimatsmart samhälle. Förslagen analyserades för att sedan resultera i förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”.  Efter en remissrunda där 95 procent av instanserna var positiva till förslaget antog regionfullmäktige och Länsstyrelsen det slutgiltiga förslaget i september 2017.

Dokumentet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval”. Antagen av regionfullmäktige 2017.


Kraftsamlingen innebär startskottet

I oktober 2017 lanseras kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Det är dags att omsätta planen ”Strategiska vägval” till verklighet. Välkommen att komma med du också – tillsammans kan vi skapa en attraktiv framtid i en klimatsmart och fossiloberoende region!