Studenternas blåslampa visar hur viktigt vårt arbete är!

Klimat 2030 granskas av studenterna Sally Mattson och Felicia Frykman. Deras granskning publicerades i Dagens Industrin den 11 september. Det är mycket intressant att ta del av artikeln och studenternas resultat som visar att 42 procent av företagen som undertecknat Klimat 2030 inte beräknar sina utsläpp. Vi välkomnar granskningen och ser det som ett tillfälle att vrida upp klimatarbetet i Västra Götaland ytterligare.

Siffror är bra. De visar svart på vitt vad som görs och vad som faktiskt inte görs. Studenternas arbete är noggrant gjort. Deras siffror visar emellertid inte hela bilden av klimatarbetet som görs inom ramen för Klimat2030. Processledare Svante Sjöstedt berättar om arbetet:

– Deras resultat betyder inte att Klimat 2030 har dålig koll på utsläppen inom Västra Götaland, säger processledare. Länsstyrelsen följer upp utsläppen varje år och sedan analyserar vi det inom Klimat 2030.

Inga krav på undertecknare?
Ställs det då inga krav på undertecknarna och åtaganden, vilket antyds i artikeln?

– Som undertecknare av Klimat2030 ställer man sig bakom det regionala klimatmålet och ska bidra till att det nås. Detta ska redovisas genom ett åtagande som publiceras. Däremot krävs i dagsläget inte att man måste beräkna sina utsläpp av växthusgaser, vilket vi ger en närmare beskrivning av här.

Positivt att vi granskas men utmaning för mindre företag
Studenternas granskning av upplägget för Klimat 2030 är positivt. Det kan finnas anledning att skärpa kraven.

– Men att företag inte beräknar sina utsläpp behöver inte betyda att de är omedvetna om vilken deras största klimatpåverkan är. Inte heller att de saknar ett systematiskt arbete för att minska sina utsläpp. Om man har möjlighet att redovisa sina utsläpp enligt godkända standarder så är det givetvis bra, men det kan vara resurskrävande för mindre organisationer.

Främst kommunerna som vill ha stöd
När Klimat 2030 frågat undertecknarna om de behöver stöd från Klimat 2030 i sitt klimatarbete så är det främst våra 49 kommuner som önskar stöd. Därför görs den stora satsningen just nu på det som går under namnet Kommunernas klimatlöften, där kommunerna erbjuds att anta konkreta klimatåtgärder med stor klimatnytta och som är möjliga för kommuner att genomföra.

Den största utmaningen är industrins ökade utsläpp
I Västra Götaland har minskningen av växthusgasutsläpp sedan 1990 gått långsammare än genomsnittet i Sverige. Det beror främst på att industrin står för en stor andel av länets utsläpp och dessutom ökat dem.

Detta är problematiskt och kommer kräva många aktörers gemensamma ansträngningar lokalt, regional, nationellt och globalt. Vår bedömning är att detta kommer bli mycket svårt. Länsstyrelsen, där Svante arbetar håller med om att mer behöver göras.

– Vi har en hög ambitionsnivå liksom andra län i Sverige och gör det vi kan med de förutsättningar vi har. Men nöjda är vi inte. Vi måste bli ännu bättre och det är ju det vi jobbar för!