Svante Axelsson: Lönsamma klimatinsatser måste med i kalkylen

Ett alltför enögt perspektiv på klimatpolitiken gör att beslutsfattarna missar de bonuseffekter den kan ge. Tack vare synergier med andra områden visar sig många kostsamma men viktiga klimatåtgärder också vara lönsamma om man bara förmår att se helheten. Det visar en ny rapport vi tagit fram, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige i Göteborgs Posten.

Svante Axelsson fortsätter: ”Inför samhällsbeslut om klimatåtgärder står ofta kostnaderna i fokus. Det är förstås viktigt att hålla kostnaderna nere och inte genomföra onödigt dyra åtgärder. Det förutsätter dock att kostnaderna för åtgärder ställs i relation till kostnaderna för fortsatta utsläpp. För att kunna tala om en samhällsekonomisk bedömning behöver också eventuella tillkommande nyttor tas med i kalkylen. Det är först när sådana synergier beaktas som bilden blir fullständig.

Ett tydligt exempel finns att hämta i det vanliga påståendet att utsläppsminskningar inom transportsektorn är orimligt dyra, mätt i kronor per ton reduktion av växthusgasutsläpp. Då räknar man i regel inte in värdet av förbättrad luftkvalitet, minskad trängsel och ökat motionerande. Klimatåtgärder inom till exempel energi- och transportsektorn betalas ofta mer än väl av den förbättrade luftkvalitet som uppstår.

Svenska biodrivmedel har allmänt sett en hög klimatnytta och produktionen kan ge fler jobb i Sverige, öka lönsamheten i areella näringar och även bidra till att igenväxande marker åter tas i bruk. Biogas tillhör de bästa exemplen på synergiskapande möjligheter, där energin från bland annat matrester, avloppsslam och gödsel kan driva fordon samtidigt som näringsämnen tas om hand och ersätter importerat konstgödsel. Utsläppen minskar från såväl fordon som gödselhantering samtidigt som den lokala ekonomin ofta på landsbygden – stimuleras.”

Läs hela debattinlägget på gp.se