Utsläppen måste minska med 19 % per år enligt uppdatering av koldioxidbudget

Regionstyrelsen antog en koldioxidbudget för Västra Götaland i januari 2021. Den visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att Västra Götaland ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Koldioxidbudgeten har nu uppdaterats och visar att från och med i år behöver utsläppen av växthusgaser enligt prognos minska med 19 procent per år. Motsvarande siffra för 2021 var 16 procent. Allt eftersom tiden går och inte tillräckliga utsläppsminskningar görs så måste utsläppen framöver minska i en fortare takt för att koldioxidbudgeten ska hålla och klimatmålen nås.

Mellan 1990 och 2019 minskade utsläppen i Västra Götaland med 17,3 procent.

Se tabell sidan 11 för beräkning för 2020, 2021 och 2022. Nästa år som vi kan utvärdera är 2020 när de länsvisa utsläppssiffrorna presenteras av SMHI efter sommaren. Utöver själva beräkningen av hur mycket utsläppsutrymme som finns kvar, beskriver rapporten också några metodförändringar, utifrån den etablerade modell som används. Forskarna från ett flertal universitet har tagit fram detta i dialog.

Klimatsekretariatet som gör uppdateringen skriver att ”Genom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är regionen också först ut i Sverige med att aktivt uppmana kommuner inom sitt område att skaffa koldioxidbudget. Det har bidragit till att Västra Götaland i dag är det område i Sverige där flest – och ett stadigt växande antal – kommuner skaffar en egen koldioxidbudget.”

Uppdatering av koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040

Läs mer om koldioxidbudgeten för Västra Götaland 2020-2040