Götene kommun

Götene kommun

Publicerad: 25 juni, 2019

Vårt åtagande Götene kommun ska aktivt medverka i olika studier, projekt och andra insatser för att pröva nya kollektivtrafiklösningar som exempelvis anropsstyrd trafik, bilpooler och nya former av samåkning. En hållbar transport ska i framtiden innebära en resa med så lite klimatpåverkan som möjligt. Hela kommunen ska ha möjlighet att vara delaktig i omställningen att

Läs mer

Herrljunga kommun

Publicerad: 13 juni, 2019

Vårt åtagande   Herrljunga kommun ska verka för Minskade utsläpp av koldioxid. Effektiv användning av energi och bränslen.   Exempel på effektmål  Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan. Planen ska behandla gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och minska klimatpåverkningar. Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter. Kollektivtrafiken ska vara

Läs mer

Hjo kommun

Publicerad: 25 oktober, 2017

Vårt åtagande Hjo kommuns ambition är att arbeta med satsningar inom samtliga fokusområden. Främst genom strategisk klimatplanering och faktiska åtgärder vill vi skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har som målsättning att vara fossiloberoende till år 2030 och att det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Det betyder bland annat att: Inom måltidsverksamheten alltid erbjuda vegetariska

Läs mer

Tjörns kommun

Publicerad: 25 oktober, 2017

Vårt åtagande Tjörns kommun ska vara en föregångare för klimatsmart vardagsresande för att få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik. Dess verksamheter ska även bidra till minskat matsvinn och prioritera mer vegetariskt på tallriken. Slutligen ska Tjörns kommun även vara en föregångare inom områden som effektiv renovering av befintlig bebyggelse såväl som skapande av

Läs mer

Essunga kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Vårt åtagande I Essunga kommun arbetar vi just nu med att installera två nya laddstationer. Vi kommer även att skaffa elbil på kommunen för att börja ersätta dieselbilar. Vi har också en ambition att använda mer solel, vilket vi just nu tittar mer på. Vi har bara en fastighet kvar som drivs på fossilbränsle. Vi har även utvecklat kollektivtrafiken genom

Läs mer

Alingsås kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Vårt åtagande I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras Antal meter gång- och cykelväg ska öka   I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Antal meter gångfartsgator i Alingsås centrum

Läs mer

Ale kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften   Ale kommun har antagit 5 av Kommunernas klimatlöften 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 10. Vi använder cirkulära möbler 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten

Läs mer

Färgelanda kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften   Färgelanda kommun har antagit 4 av Kommunernas klimatlöften 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat   Färgelanda kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att

Läs mer

Gullspångs kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften   Gullspångs kommun har antagit 3 av Kommunernas klimatlöften 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar   Gullspångs kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 20.

Grästorps kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften   Grästorps kommun har antagit 6 av Kommunernas klimatlöften 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten

Läs mer