Götene kommun

Götene kommun

Publicerad: 25 juni, 2019

Vårt åtagande Götene kommun ska aktivt medverka i olika studier, projekt och andra insatser för att pröva nya kollektivtrafiklösningar som exempelvis anropsstyrd trafik, bilpooler och nya former av samåkning. En hållbar transport ska i framtiden innebära en resa med så lite klimatpåverkan som möjligt. Hela kommunen ska ha möjlighet att vara delaktig i omställningen att

Läs mer

Herrljunga kommun

Publicerad: 13 juni, 2019

Vårt åtagande Herrljunga kommun ska verka för Minskade utsläpp av koldioxid. Effektiv användning av energi och bränslen. Exempel på effektmål  Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan. Planen ska behandla gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och minska klimatpåverkningar. Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter. Kollektivtrafiken ska vara effektiv och

Läs mer

Hjo kommun

Publicerad: 25 oktober, 2017

Vårt åtagande Hjo kommuns ambition är att arbeta med satsningar inom samtliga fokusområden. Främst genom strategisk klimatplanering och faktiska åtgärder vill vi skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har som målsättning att vara fossiloberoende till år 2030 och att det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Det betyder bland annat att: Inom måltidsverksamheten alltid erbjuda vegetariska

Läs mer

Tjörns kommun

Publicerad: 25 oktober, 2017

Vårt åtagande Tjörns kommun ska vara en föregångare för klimatsmart vardagsresande för att få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik. Dess verksamheter ska även bidra till minskat matsvinn och prioritera mer vegetariskt på tallriken. Slutligen ska Tjörns kommun även vara en föregångare inom områden som effektiv renovering av befintlig bebyggelse såväl som skapande av

Läs mer

Essunga kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Vårt åtagande I Essunga kommun arbetar vi just nu med att installera två nya laddstationer. Vi kommer även att skaffa elbil på kommunen för att börja ersätta dieselbilar. Vi har också en ambition att använda mer solel, vilket vi just nu tittar mer på. Vi har bara en fastighet kvar som drivs på fossilbränsle. Vi har även utvecklat kollektivtrafiken genom

Läs mer

Alingsås kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Vårt åtagande Kommunfullmäktige har antagit en vision som visar essensen av hur Alingsås ska vara år 2040. Visionen innehåller fem fokusområden som tydliggör särskilda inriktningar för genomförande. Det är en framtidsbild som såväl utmanar som öppnar upp för innovation och utveckling, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. ”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.

Läs mer

Ale kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften Ale kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet. 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling. 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. 25. Vi använder cirkulära möbler. 26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning. 27. Vi möjliggör

Läs mer

Färgelanda kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften Färgelanda kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet. 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet. 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet. 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning. 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan. 21. Vi minskar

Läs mer

Gullspångs kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften Gullspångs kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan. 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling. 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas. 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 21. Vi minskar matsvinnet

Läs mer

Grästorps kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Kommunernas klimatlöften Grästorps kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning. 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling. 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet. 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 21. Vi minskar matsvinnet

Läs mer